• เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท/เอก สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง
 • หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

16-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Research ด้าน AI
 • ปริญญาโท-เอก สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 25 ปีขึ้นไป

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดีมาก
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

15-Nov-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป สามารถครีเอทีฟงานได้
 • สามารถอ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
 • เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป + โบนัสประจำปี

15-Nov-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์,สัตวบาล
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • PhD/ Master /Bachelor of Sciences, Engineer.
 • Fresh graduated are welcome.
 • Able to communicate in English.

14-Nov-19

 

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • งานวิจัยนโยบาย
 • วิจัยเชิงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
 • การนำข้อมูลมาวิเคราะห์

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ร้างสรรค์ Content ในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เกษตรกร
 • รักการเกษตรและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • ชอบงานครีเอทีฟ, โฆษณา, รูปภาพ

12-Nov-19

 

Applied
 • ปฏิบัติการแลป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

12-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีความรู้ในระบบ ISO
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

12-Nov-19

 

Applied
 • Development Research
 • researcher skill
 • Analysis

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in chemistry, cosmetics science
 • research Powder, blusher, cosmetics ODM company
 • New graduates are all welcome

11-Nov-19

 

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied