• Instrument Design Engineer
 • Electrical Design Engineer
 • Electrical & Instrument Design Engineer

15-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านงานออกแบบระบบท่อ
 • ความรู้ด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

15-Nov-19

 

Applied
 • Permit ,ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น,Property
 • ตรวจสอบแบบ,ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบ
 • มีความรู้ในกฎหมาย ควบคุมอาคาร ผังเมือง

15-Nov-19

 

Applied
 • มีประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,โบนัสสิ้นปี
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เข้างาน 9.00-18.00 น.
 • ใช้โปรแกรม AutoCad,SketchUP,Photoshop,MsOffice ได้

12-Nov-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25-35 ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ออกแบบ คำนวณโครงสร้างได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำโปรแกรมAutoCad ได้ดี

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied