• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายในเเละกระบวนการปฎิบัติงาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent analytical skill
 • Minimum 3-5 years of experience in Internal audit
 • CPA/CIA is a plus benefit.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

29-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่หรือมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบ AS/400

29-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

29-Mar-20

 

Applied
 • ทำแผนตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยง แก้ไข สรุปผล
 • วุฒิ ป.ตรี - โท ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ สืื่อสาร ทัศนคติดี

27-Mar-20

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

27-Mar-20

 

Applied
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • Internal Audit
 • วุฒิปริญญาตรี/โท

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • ผู้อำนวยการ ตรวจสอบภายใน

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้หญิง/ชาย อายุ 30ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์Internal audit ธุรกิจการเงิน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

26-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านงานตรวจสอบภายใน 2-5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมตามหลัก COSO

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
 • ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษัท

26-Mar-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในสายงานบัญชี, การเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
 • หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
 • รับทองตามอายุงานประจำปี

26-Mar-20

 

Applied
 • ตรวจสอบภายในในธุรกิจการเงิน
 • Internal Audit
 • รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล

26-Mar-20

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน:สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 - 10% และโบนัสประจำปี

26-Mar-20

 

Applied
 • Minimum 2 years of experience for internal audit.
 • Determining internal audit scope and developing
 • Good command of English

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • สอบทานสินเชื่อรายใหญ่
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ,การป้องกันการทุจริตสินเชื่อ
 • รวิเคราะห์คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ

26-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

25-Mar-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

25-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting manager
 • บัญชีและการเงิน
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

25-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

24-Mar-20

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานภายใน ธุรกิจอาหาร และ ส่วนกลาง
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี

24-Mar-20

 

Applied
 • Internal Audit Manager / SAP / ผู้จัดการฝ่าย
 • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • Audit

24-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่ สามารถเดินทางได้

23-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานเขตลาดพร้าว
 • งานตรวจสอบไอที

18-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Teamwork - Passion - Professional
 • Work at Chatuchak Area

18-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • เคยทำงานในสายงานสายจัดซื้อ มาแล้วอย่างน้อย 10 ปี
 • วางแผนการบริหารงานจัดซื้อทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ
 • จัดเตรียม จัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างให้กับหน่วยงาน

18-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
 • internal audit

18-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • มี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (Publicly Accountable Entities-PAEs)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

17-Mar-20

 

Applied