• ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
  • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

13-Dec-19

 

Applied