• Compliance experience in Internet Industry
 • Willing to work in shift hour
 • Post-qualification experience in finance

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน/ภายนอก 5 ปีขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • .จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

22 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำและทบทวนหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ
 • มีความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

22 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทรัสต์ได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในติดต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good English communication skill is a must
 • Experience in both account payable and receivable

17-Jan-20

 

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเสี่ยง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี,เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
 • ด้านการตรวจสอบ,การบริหารความเสี่ยง, งบการเงิน

17-Jan-20

THB45k - 120k /month

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป

17-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชี – จ่ายของบริษัท
 • จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีลูกหนี้ บัญชีขาย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านงานขาย

17-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาการบัญชี

16-Jan-20

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 8 ปีขึ้้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Audit

15-Jan-20

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี

15-Jan-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี บัญชีต้นทุน
 • มีประสบการด้านการบัญชี 8-10 ปี

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in construction business
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 Years experience in Audit with CPD License

15-Jan-20

 

Applied
 • Junior auditor
 • Internal audit
 • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ความรู้ในโปรแกรม Express

14-Jan-20

 

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานตรวจนับสต็อกสินค้า
 • งานด้านความเสี่ยง

14-Jan-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปิดงบบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • งานภาษี

14-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางด้านบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ใช้รับรองทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือสอบบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

14-Jan-20

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมและจัดทำงบการเงินรวม
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

14-Jan-20

 

Applied
 • ตรวจสอบภายใน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ตรวจสอบบัญชี Audit Program
 • รายงานการตรวจสอบ SOP

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท การบัญชี สามารถปิดบ/ชได้
 • ประสบการด้านบ/ช 3 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรมเอ็กเพรสเป็น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

14-Jan-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • A licensed CPA / CIA / TA will be an advantage
 • Good analytical, inter-personal

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
 • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
 • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

13-Jan-20

 

Applied
 • การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ การทำบัญชีต้นทุน โรงงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง ถึง ดี

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • หากจบด้านการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

13-Jan-20

 

Applied
 • Audit, internal audit, finance, account
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี, การเงิน, บัญชี
 • การแพทย์, เภสัชกรรม

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • If able to suit with financial analyze is plus.
 • Strong attention to details
 • Excellent communication skills

12-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in programmer, developer
 • Solid OOP and software design knowledge
 • Can work as a team, must be able to work

10-Jan-20

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม

10-Jan-20

 

Applied
 • พัฒนาอสังหริมทรัพย์
 • ความรู้ทางด้านบัญชี
 • ทักษะการติดต่อประสานงาน

09-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี ปิดงบได้
 • ใช้โปรแกรม Miscrosoft Office,Express,ERP
 • อายุไม่เกิน 45 ปี

09-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ความกระตือรือร้น

08-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปิดงบการเงินได้

08-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ดูแลควบคุมบริหารงานด้านการตลาด

08-Jan-20

 

Applied
 • ประสบกาาณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดบัญชีได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

04-Jan-20

 

Applied