• มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบของบริษัทจดทะเบียน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

16 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

22 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานสัมมนา ประจำไตรมาส และประจำปี
 • ประสานงาน โรงแรม จัดพิมพ์
 • ดูแลขั้นตอนการสมัครของผู้เข้าสัมมนา

25-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จีน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

24-Jan-20

 

Applied
 • กำกับดูแลและงานเลขานุการบริษัทกับบริษัทในประเทศ
 • กำกับดูแลหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน
 • รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่างๆ

23-Jan-20

 

Applied
 • เลขานุการประธานบริษัท
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 15 ปีขึ้้นไป
 • มีทักษะภาษาจีน-อังกฤษ ดีมาก

23-Jan-20

 

Applied
 • Personal assistant
 • งานเลขานุการ
 • ผู้ช่วยส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการ

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 2-3ปี
 • จัดทำรายงานการประชุม และจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ

23-Jan-20

 

Applied
 • รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

23-Jan-20

 

Applied
 • Company Secretary
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
 • มีความรู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลต.

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์
 • มีความสามารถด้านบริหารงานในองค์กรภาครัฐหือภาคเอกชน
 • มีความสามารถด้านการบริหารงานด้าน บัญชี บุคคล พัสดุ

22-Jan-20

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน : จันทร์ - ศุกร์
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งเขียน อ่าน พูด

22-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
 • มีความรู้เรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชน

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 12 years working experience
 • Knowledge of public law/regulations of the SET&SEC
 • Salary 80k or above

21-Jan-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เลขานุการบริษัท
 • ตลาดหลักทรัพย์ TSD
 • เลขานุการ

21-Jan-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • 5 – 8 year’ experience in Executive Secretary
 • Manage all secretarial tasks
 • Support Department administrative tasks

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สังคมศาสตร์/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการ/การจัดประชุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-20

 

Applied
 • Good service mind, attention to details, organized
 • Good communications skill in Thai and Eng
 • Flexible, adaptive, able to work well with others

20-Jan-20

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน เตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมและสรุปข้อมูลต่างๆ
 • ตรวจสอบ คัดกรอง เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • -บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
 • -มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • -มีไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

20-Jan-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • New graduate with secretary experience is welcome
 • Opportunity to work & excel with overseas partners
 • Salary: 16,000 - 25,000 / month

17-Jan-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied