• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี
 • ปริญญาตรี มีประสบการทำงาน 2-3ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ตามเเต่ตกลง

8 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Instrument Design Engineer
 • Electrical Design Engineer
 • Electrical & Instrument Design Engineer

9 hours ago

 

Applied
 • Manage and control structure work in construction
 • Monitor project progress structure engineering
 • Make work schedule and control the use of material

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Support
 • ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

21 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application
 • สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC ได้
 • สามารถเขียน Web Service RESTFUL ได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ บริหาร และอื่่น ๆ
 • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานงานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

21-Feb-20

 

Applied
 • Can speak Japanese
 • Have knowledge about database systems as PostgreSQ
 • Location : Chonburi Phinthong 2

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
 • สำรวจ-ตรวจสอบ ข้อมูลจำนวนทรัพย์สินของกองทุน/ทรัสต์
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์

21-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา HR บัญชี การเงิน
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับผูจัดการไม่ตํ่ากว่า 5 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีม และรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

21-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • ผลตอบแทนดี
 • มีความก้าวหน้าในงาน
 • สามารถร่วมบริหารกับฝ่ายบริหาร

21-Feb-20

 

Applied
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
 • Knowledge in QC tools

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีทักษะในสื่อสาร
 • ทำงานด้านกฎหมายหรือ Compliance 1-3 ปีขึ้นไป

21-Feb-20

 

Applied
 • ออกแบบติดตั้งงานระบบอ่าน Barcode และMachine Vision
 • ออกแบบหาวิธีตรวจจับงานที่ผิดพลาดของลูกค้า
 • จัดทำระบบอัตโนมัติในการตรวจจับและ reject งาน

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 17,000 - 35,000 บาท แล้วแต่ความสามารถ

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP
 • สามารถเขียน Functional Specification
 • ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ
 • ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ
 • ออกแบบเขียนติดตั้งและทดสอบแก้ไขโปรแกรม

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of working experience.
 • Designing infrastructure and implementing a system
 • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

21-Feb-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • ตกแต่งภายใน
 • งานระบบ

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ระบบ Data Cabling

20-Feb-20

THB13k - 16k /month

Applied
 • หัวหน้างานฝ่ายผลิตอาหารและเครื่องดิ่ม
 • อายุ 27 - 35 ปี
 • เพศหญิง

20-Feb-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ ปวส.-ป.ตรี
 • สามารถใช้ โ๋ปรแกรมหน้าเครื่องได้
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years working experience for design
 • DESIGN JIG & FIXTURE , JIG CF ,DIE
 • good relationship

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • มี ปสก. ด้านพัฒนางานทรัพยากรบุคคล HRD 3 ปีขึ้นไป
 • มีีความรู้ความเข้าใจงานพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 26 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Designing and reviewing electrical/structural
 • Providing technical expertise
 • Expreiences in Setup Power Plant

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 Years experiences in IT, prefer fm Food business
 • Knowledge in POS, SQL, Software
 • Good Analysis, Planning, Initiate, Communication

20-Feb-20

 

Applied
 • Strong interpersonal, communication
 • Bachelor Degree or Higher in field of Engineering
 • Fluent in English

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รับจำนวน 2 อัตรา

20-Feb-20

 

Applied
 • ถอดแบบ เพื่อประเมินราคางานได้
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ

20-Feb-20

THB16k - 30k /month

Applied
 • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการ
 • สามารถควบคุมทุนในการผลิต
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

20-Feb-20

 

Applied
 • Join an elite team in a promising Thai startup
 • Highly motivated and passionate with people
 • Be the company’s spokesperson help build employer.

20-Feb-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการทำบัญชี
 • มีประสบกานณ์ด้านการวางแผนงานระบบงานบัญชี
 • ผ่านประสบการณ์ธุรกิจโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-20

 

Applied
 • C# .Net, JavaScript, JQuery, Ajax, CSS, Bootstrap
 • API Web Service e.g. Restful, SOAP
 • MS SQL Server, Mongo DB

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีปสก. 1-2 ปี ในสายงานดูแลและติดตั้งระบบ Network
 • ทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 เสาร์

20-Feb-20

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โรงแรม จัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี เคยทำงานสำนักงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า ติอต่อประสานงาน

20-Feb-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานประมาณราคา
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Full spectrum of Setup, Manage and control warehou
 • Developing processes for receiving product,
 • Manage and control warehouse and logistic departme

20-Feb-20

 

Applied
 • วางแผนบรหารงานซ่อมบำรุง
 • การออกแบบระบบงานไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกลสำหรับอาคาร
 • ควบคุมงานโครงการ (project)

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำแนะนำการใช้งานระบบของลูกค้าระดับเบื้องต้น
 • ทำสื่อสารTraining (คู่มือการใช้งาน และ วิดีโอ)
 • สื่อสารดี/ฟังดี/ เรียนรู้เกี่ยวกับระบบได้ไว

20-Feb-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์

19-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์คุมงานและออกแบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ **/ภาคีสถาปนิก,สามัญสถาปนิก

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ธุรการฝ่ายขาย ประสานงานเซลล์ ลูกค้า และบัญชี
 • มีความสามารถในการเรียนรู้การใช้งานระบบใหม่ๆ
 • สวัสดิการครอบคลุม ออฟฟิศใจกลางเมือง เดินทางสะดวก

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สถาปัตยกรรม ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) ระดับสามัญสถาปนิค
 • สามารถออกปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างต่างจังหวัดได้

19-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Microsoft Dynamics Ax
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ERP
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SQL Server2012

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied