• อายุ 28-35 ปี
  • พื้นที่การทำงาน : ภาคตะวันออกทั้งหมด
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม มีทักษะการขาย

26-May-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
  • มีความสารถในการเปิดการขาย

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.