• พัฒนาเว็บด้วย HTML,Responsive Design , Javascript
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในงาน User Interface

1 hour ago

 

Applied
  • มีความสามารถในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา PHP, Javascript
  • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Website

1 hour ago

 

Applied
  • มีความสามารถใช้ photoshop และ Illustrator
  • จัดทำและปรับแต่งภาพด้วยใช้โปรแกรม PhotoShop
  • ออกแบบสื่อ 2 มิติ ประเภท Graphic Design

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.