• Create งาน Graphic สินค้า
  • ออกแบบเว็บไซต์ ทำ Banner ในแนวคิดของการตลาด
  • งานทำ Web Design ใช้ HTML เว็บสำเร็จรูปได้

09-Dec-16

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25-30 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้อย่างชำนาญ Photoshop

09-Dec-16

 

Applied
  • Create งาน Graphic สินค้า
  • ออกแบบเว็บไซต์ ทำ Banner ในแนวคิดของการตลาด
  • งานทำ Web Design ใช้ HTML เว็บสำเร็จรูปได้

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.