• Maintains receiving, warehousing, and distribution
 • Safeguards warehouse operations and contents
 • Maintains physical condition of warehouse

18-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป - ปริญญาตรี
 • เพศ-ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอู่สี

17-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • พัฒนาระบบการบริหารการดูแลลูกค้า

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

17-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการขาย และการบริการลูกค้า
 • ปวส. /ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขาย

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษ ปวช ปวส ด้านเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์การทำงาน

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.