• Stock and inventory management
 • Sourcing, purchasing, coordination
 • Production coordination

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • มีความสามารถพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ

23-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้า ตรวจเช็คสต็อค
 • เพศชาย แข็งแรง ไม่เป็นภูมิแพ้
 • ม.6/ปวช. ขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • รับสินค้า คีย์รับสินค้า นับสต๊อคสินค้า
 • ประสานงานที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
 • เพศหญิง ขยัน ตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์

22-Jun-17

 

Applied
 • รับสินค้า คีย์รับสินค้า นับสต๊อคสินค้า
 • ประสานงานที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
 • เพศชาย แข็งแรง ไม่เป็นภูมิแพ้

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • สามารถดูแลคลังสินค้าและจัดซื้อสินค้า
 • ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female Age above 25 Years
 • Bachelor’s Degree
 • Good English

20-Jun-17

 

Applied
 • บริหารงานในอู่ซ่อม บริการตัวถังและสี
 • ปวส ขึ้นไป (ช่างยนต์)
 • มีทักษะและความชำนาญงานด้านตัวถังและสี

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รับรถลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ออกใบแจ้งซ่อม
 • ปวช.ขึ้นไป

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างวิเคราะห์ ช่างเทคนิค
 • ปวช ขึ้นไป (ช่างยนต์)
 • มีความชำนาญงานด้านช่างยนต์

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมและการบริหาร
 • มีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี
 • บริหารลูกค้าเข้าซ่อม

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years working experiences in customs
 • B.A. or equivalent
 • Can communicate both Thai and English.

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Oil and Gas Field
 • Logistics
 • Good English

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Analysis thinking
 • Communication skill
 • Leadership skill and Management Skill

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.