• A degree is Logistics or Business Admin
 • 1 year of relevant work experience in logistics
 • Strong organizational and time management skills

22 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in coordinator role
 • Oil and Gas Fabrication
 • Logistics Business is an advantage

27-Oct-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดรถ
 • สามารถขับรถตู้ได้

26-Oct-16

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนในการขนส่ง และบริหารทีมได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนในการขนส่ง และบริหารทีมได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว
 • เข้าใจเรือระบบ คาทามาลาน
 • มีใบอนุญาตใช้เรือ

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว
 • เข้าใจเรือระบบ คาทามาลาน
 • มีใบอนุญาตใช้เรือ

22-Oct-16

 

Applied
 • คุณมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
 • คุณมีรถยนต์สี่ประตู
 • คุณมีใบอนุญาตขับรถและประกันภัย

17-Oct-16

 

Applied
 • คุณมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
 • คุณมีรถยนต์สี่ประตู
 • คุณมีใบอนุญาตขับรถและประกันภัย

11-Oct-16

 

Applied
 • คุณมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
 • คุณมีรถยนต์สี่ประตู
 • คุณมีใบอนุญาตขับรถและประกันภัย

06-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.