• Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

1 hour ago

 

Applied
 • Master Degree in Human Resource
 • Age not exceeding 30 years.
 • Change Management or Coaching certification

1 hour ago

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากร
 • ชอบการเป็นพิธีกร การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
 • สวัสดิการ โบนัส ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษ
 • ประสบการณ์งานสรรหาและฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Plan, organize and deliver training programs
 • Oversee development programs & KM initiatives
 • 3-5 years’ experience in HRD or related fields

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

11-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.