• Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

8 hours ago

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

25-Oct-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้าน HRD เน้นงานยุทธศาสตร์งานบุคคล
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.