• Master Degree in Human Resource
  • Age not exceeding 30 years.
  • Change Management or Coaching certification

25-Oct-16

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษ
  • ประสบการณ์งานสรรหาและฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.