HRD MANAGER

Food Village Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • เพศชาย/หญิง, อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน HRD ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงาน และจัดทำหลักสูตรได้

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

27-Apr-17

 

Applied
 • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

25-Apr-17

 

Applied
 • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

24-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in HR functions
 • Employee relations, benefits and welfare
 • Conduct orientation, training

22-Apr-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • สรรหาว่าจ้างไทยและ(ต่างด้าว)
 • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
 • ดูแลงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.