• ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ใช้ Excel ในการพิมพ์งานส่วนใหญ่

4 hours ago

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Accounting
  • 1 - 7 years experience in accounting
  • Good or Fair command in English

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.