• IT Manager
  • Infrastructure
  • Business Operation

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
  • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
  • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.