• กำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์
  • วางแผนและควบคุมการใช้เงิน
  • วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร

25-Apr-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
  • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
  • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

23-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.