thai beverages public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน thai beverages public company limited

  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  ห้วยขวาง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s logo
  ห้วยขวาง
  • งานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
  • กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุกิจ
  • งาน Compliance และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์งานจัดประชุมอย่างน้อย 3 ปี
  • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo
  คลองเตย
  • การจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
  • ติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้เลขานุการบริษัท
  • Company Secretary & Compliance
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • จัดทำ ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ Internal order(IO)
  • จัดทำรายงานงบ P&L
  • จัดเตรียมรายงานและนำเสนอผู้บริหาร
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
  • ประกอบอาคาร
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยว
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์
  • เชี่ยวชาญด้านยกร่าง ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • พิจารณายกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ
  ถัด ไป