smooth e co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Smile Republic Co., Ltd.'s banner
  Smile Republic Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • มีความรู้ด้านการตลาด Online และ Offline
  • ทักษะในการบริการงานการตลาด และวิเคราะห์ทางการตลาด
  • ประสบการณ์งานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมทีมได้ สามารถสื่อสารและการประสานงานได้ดี
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • Experience in e-commerce role
  • Drive sale on e commerce platform
  • Campaign Management