smooth e co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 9 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 9 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Smooth E Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Smooth E Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Accounting Manager

  Smooth E Co., Ltd.
  สาทร
  • ปริญญาโท MBA Major Account and or Finance
  • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี
  • วางแผนภาษี
  Smooth E Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Smooth E Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  สาทร
  • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์งาน Marketing 3-5 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Smooth E Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Smooth E Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Marketing Director

  Smooth E Co., Ltd.
  สาทร
  • 10+ years demonstrated experience in FMCG
  • Bachelor or Master Degree in Marketing / Commu.
  • An international mindset
  Smooth E Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Smooth E Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Marketing Manager P&F

  Smooth E Co., Ltd.
  สาทร
  • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ร้านยา Chain 5 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพดี
  Smooth E Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Smooth E Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Logistic manager : P&F

  Smooth E Co., Ltd.
  ตลิ่งชัน
  • สถานที่ปฎิบัติงาน ตลิ่งชัน
  • 8 years working experience in Logistics, Supply
  • Management with leading FMCG companies
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)