government pension fund gpf
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ
  • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานการประชุมจัดเตรียมเอกสาร
  • สามารถในการสรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุมได้
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การลงทุน หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ รวมทั้งตัดสินใจ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการงานธรรมาภิบาล
  • มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  Bangrak
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดเงินและตลาดทุน
  • จัดทำ Quantitative Modeling และ Optimizations
  • สามารถทำ Coding, Programming และ Data Processing