• Minimum 3 years of experience in Statistics
 • Excellent in Excel and PowerPoint
 • Proven experience in marketing organization

09-Dec-16

 

Applied
 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆของตลาด
 • ควบคุมดูแลและพัฒนาทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาดอย่างน้อย 20 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับจัดการ/บริหารงานขาย-การตลาด 5 ปี
 • ประสบการณ์ในอุตสหกรรมเฟอร์นิเจอร์พิจารณาพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • BSc/BA in business administration, marketing
 • 5 year work experience, in Merchandise Planning
 • Excellent leadership and organizing skills

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล