• Good personality
 • Good English
 • Good finance

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise & consult in setting up risk management
 • Analyze and assess risks, and report risk status
 • Coordinate and support other departments

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (บัญชี , การเงิน)
 • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (บัญชี , การเงิน)
 • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

17-Oct-16

 

Applied

Market Risk Officer

Bangkok Bank

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล