• Solid experience in management and secretarial.
 • The preparation meeting And meeting notes.
 • Bachelor’s degree of master degree related field

03-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Admin
 • At least 1-2 years working experience related
 • Fluent in English both written and verbal

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมาย
 • ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติ
 • สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัย

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 25 - 30 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 1 - 3 years.

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience as a Corporate Secretary.
 • Corporate lawyer if preferred.
 • Good command of English both in spoken and written

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมาย
 • ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติ
 • สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัย

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 38-44
 • ระดับการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา การเงิน,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ เลขานุการ และ การลงทุน อย่างน้อย 7 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • 8 years of experience working in Listed Company
 • Manage and organize annual shareholders’ meeting
 • Very good command of English

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in English, Business Admin
 • Very good Thai to English translation skills
 • 5-10 years of experiences

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการปริญญาตรี/ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • company secretary and investor relation
 • English proficiency
 • CSR

30-Nov-16

 

Applied
 • ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น
 • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย

30-Nov-16

 

Applied
 • Company Secretary
 • secretarial task for management level
 • Taking minutes

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • paralegal,corporate secretary,company secretary,
 • law,board of director,committee,ประชุมผู้ถือหุ้น
 • business law,กฎหมายมหาชน,กฎหมายหลักทรัพย์,SET,SEC

30-Nov-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เลขานุการ
 • มีประสบการณ์ 5-8 ปี ด้านสำนักกรรมการบริหาร
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.

29-Nov-16

 

Applied
 • 1 - 5 year experience in Corporate secretary
 • Knowledge of SEC/SET rules
 • Good English

29-Nov-16

 

Applied
 • At least 2 years as Legal Manager
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Law
 • experience & knowledge of legal, law

29-Nov-16

 

Applied
 • จัดประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท 3 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • Computer literacy (MS Office)
 • Hard working and fast learner

28-Nov-16

 

Applied
 • 3-5 years of experience as a Company Secretary
 • Knowledge of SEC/SET rules
 • Bachelor or Master Degree in Law or related fields

28-Nov-16

 

Applied
 • Degree or higher in Laws, Accounting
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • Good interpersonal and communication skills

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle Shareholders Meetings
 • Bachelor’s Degree in Laws or related
 • 5 years experienced in Corporate Secretary

16-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล