• 5 years of work experience in Training
 • Human Resources Management, Political Science
 • Have knowledge in Competency and KPI

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in any discipline
 • 2+ yrs. experience in business, risk
 • Good command of Thai & English

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน MIS อย่างน้อย 1 ปี
 • ออกแบบ, พัฒนา และ จัดทำเครื่องมือสำหรับประเมินผล

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • Business process improvements and process design
 • Develop solutions to support business objectives
 • 5 years in Process Development ,Project Management

19-Oct-16

 

Applied
 • Java, Mobile develop tools หรือ Dynamic AX
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

15-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล