• Maintain and Acquire new prospect customer
 • establish relationship with customer to close sale
 • Responsible for achievement of sales target

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,การตลาด
 • มีประสบการณ์การด้านการขายสินค้าบรรจุภัณฑ์
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง,โน้มน้าวใจ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect, Marketing or Real Estate experienced
 • Excellent multi-tasking skills
 • Good command of spoken and written English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business process improvements and process design
 • Develop solutions to support business objectives
 • 5 years in Process Development ,Project Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Focal person to provide any information
 • Responsible to bring in any new business
 • Provide the plan to Business Development Director

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Speaking N3 up
 • Good service mind
 • Active & polite

25-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาระบบ 1 - 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

25-Oct-16

 

Applied
 • Good command of English
 • Proficiency with Microsoft Excel
 • Degree in BA, Economics, Statistic

25-Oct-16

 

Applied
 • Logistic, Business Administration, Finance
 • Procurment, Planning, Costing, Business Control
 • Good English skills, Work 5 days per week

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Merchandising
 • Excellent knowledge of the target customer base
 • Strong analytical skills

24-Oct-16

 

Applied
 • Managing media both online and offline
 • Develop integrated marketing campaigns
 • Media planners/buyers and the production departmen

24-Oct-16

 

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years post qualification experience
 • providing professional contractual support
 • Law Background

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Entry Level to 2 years experience
 • Full Time, Permanent
 • work 5 day/week

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years post qualification experience
 • providing professional contractual support
 • Law Background

23-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting
 • Experience of reporting packages
 • Good command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • แนะนำการวางแผนทางการเงินและวางแผนเกษียณอายุ
 • แนะนำให้บริษัทชั้นนำจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • แนะนำสมาชิกกองทุนเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตน

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำ
 • ป.ตรีสาขาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาตร์ และสาขาอื่นๆ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Result driven
 • Good sales and Marketing skill
 • English or Chinese speaking is prefered

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ
 • มีทักษะงานด้านการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้

20-Oct-16

 

Applied
 • Age between 24-28 years old.
 • 2 years in International sales or marketing
 • Having knowledge in ISO/TS 16949 will be advantage

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Minimum 1-4 years’ experiences in a similar
 • Fluent in English and Thai,both spoken and written

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล