• Full-cycle recruitment process
 • Initiate staff activities and training programs
 • Internal communication for staff

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training
 • ฝึกอบรม
 • สามารถเป็นวิทยากร / เป็นพิธีกรได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or Master’s degree in HRM or HRD
 • 3-5 years of experience in recruitment, training
 • General knowledge of various employment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์งานด้านอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

23-Oct-16

 

Applied
 • ฝึกอบรมพนักงาน
 • วางแผนการจัดฝึกอบรม
 • เตรียมคู่มือ เอกสารในการจัดอบรม

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม / สรรหา / ค่าตอบแทน
 • มีที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degrees in Business Administrations or any field
 • 3 years experiences training management
 • Good command of English in spoken and written

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมเทคนิคยานยนต์

20-Oct-16

 

Applied
 • Identify and review company training needs
 • Execute training needs assessments
 • Plan, develop, conduct and supervise training

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง / อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมาย

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree of higher in Business Admin
 • At least 1 year of related experiences
 • Good command English and Chinese is preferable.

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • training specialist
 • trainor
 • development

18-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก( TOEIC 650)
 • ฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานภายในบริษัท
 • ทำแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์

18-Oct-16

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และประสบการณ์งานบุคคล

18-Oct-16

 

Applied
 • 1 year experience in product training
 • Good knowledge of customer behavior
 • Not over 32 years old

18-Oct-16

 

Applied
 • •ช/ญ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • •ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ
 • •ประสบการณ์ 2 ปี ด้านฝึกอบรม ในสายงานธุกิจค้าปลีก

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in HRD or related fiel
 • Strong organizations skill
 • Operate effectively in stressful situations

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล