• training specialist
 • trainor
 • development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน Trainer อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการฝึกอบรมกลุ่มบุคลากร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • 2 years of experience in product training
 • Good command of both written and spoken English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in HR, OD, Psychology
 • Experience in Training and Development
 • Good Command in English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 26-30 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม 1-3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Human resources, Psychology.
 • At least 3 years experience in training.
 • Good command of English.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานบุคลากรขายแต่ละสาขา
 • สัมภาษณ์-ฝึกอบรมพนักงาน
 • ประสานงานบุคลากรขายแต่ละสาขา

08-Dec-16

 

Applied
 • Training on new products to PC staff
 • Handling program training.
 • Preparing facilities, materials and equipment

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Training & Evaluation.
 • Have knowledge of Real Estate.
 • Good command of spoken and written English.

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการฝึกอบรม
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีเกษตร ธนาคารและการเงิน

06-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Technical Training
 • Audit Officer
 • IT

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง ( อายุระหว่าง 26-35 ปี )
 • ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง ( อายุระหว่าง 26-35 ปี )
 • ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Age 25-30 year’s old
 • 2-3 years experience in Sales training
 • Can be “Effective Trainer”

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง / อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมาย

06-Dec-16

 

Applied
 • Graduate in Health & Occupation, Safety
 • Ensure compliance with OHSAS 18001 and ISO 14001
 • Certified as Hazardous Substance Controller

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • At least 2 years’ experience in product training
 • Good command of both written and spoken English

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify and review company training needs
 • Execute training needs assessments
 • Plan, develop, conduct and supervise training

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมเทคนิคยานยนต์

04-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนงานฝึกอบรม
 • ฝึกอบรมพนักงานงาน รปภ.ใหม่-เก่า
 • ประสบการณ์งานด้านฝึกอบรม รปภ.โดยตรง 2 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • 1 year experience in product training
 • Good knowledge of customer behavior
 • Not over 32 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการฝึกอบรมกลุ่มบุคลากร

02-Dec-16

 

Applied
 • 3 years of working experience in training
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • Good command of the English language

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full-cycle recruitment process
 • Initiate staff activities and training programs
 • Internal communication for staff

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล