• Salary: 20,000 – 25,000THB
 • Driving license: Car
 • QuickBooks

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • account payable
 • working Mon-Fri
 • Good salary and benefit

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting/finance
 • experience in accounting
 • Coordinate with Revenue Department and Audit team

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in accounting
 • Ability to speak and write English
 • 3+ years of Accounts Payable experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare and maintain accounting documents
 • Communicate with company-assigned accounting firm
 • Manage bank transactions (on/offline)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เจ้าหน้าที่บัญชี

Thai Asia Rice Product Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย / หญิง , อายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตาม รวบรวมเอกสารพร้อมทำการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Thai nationality age above 22 years
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years experience in Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in accounting
 • 3-5 Years Experience
 • AP, AR, GL

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years of experience & Excellent English
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • Experienced in submission of SSO, Tax, VAT reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี ทางสาขาการบัญชี
 • นำส่ง ภพ.30, ภาษีซื้อ, ภาษีขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Degree in Accounting or related fields
 • 1 year experience in Fixed Assets Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องงานบัญชี รายวัน
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20+ ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ปวส.-ป.ตรี บัญชีการเงิน มีประสบการณ์ 2 ปี
 • ผ่านงาน รับ-จ่ายเงินสด, ทำเช็ค, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Business Administrative
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Female Only, Age over 30 yrs
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years. experience in Accounting function

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปวช.-ปวส.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • สามารถเซ็นต์งบการเงินได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female or male, aged 22-25 years old
 • 1year of experience as an Accounts Payable Officer
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีได้
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance & Accounting
 • สายการบิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการเงินการบัญชี
 • มีภาวะในการเป็นผู้นำ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน 1 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ช้ระบบ ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเป็นนักบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • จัดทำบัญชีภายในบริษัทฯ
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or master degree in Accounting
 • Minimum 2 years of experience in accounting
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Experience in AP Accounting / Treasury
 • Able to operate Ms Office, especially Excel
 • Good English communication skill is required

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle AP accounting task.
 • 1-2 years of experience in AP Accounting.
 • Bachelor's degree in Accounting.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preparing and managing daily bookkeeping works
 • Review all invoices payment for appropriate doc
 • Ensure accounting records are well prepared

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าจ้างและเงินเดือน
 • ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานรายได้
 • งานลูกหนี้
 • งานสินเชื่อ(ตรวจสอบ/ติดตาม)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-4 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ลงบัญชี รับ - จ่าย , ทำรายวันซื้อ ทำภาษีซื้อ
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-30
 • Good communication skills
 • Good knowledge of taxation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การบันทึกบัญชีลงในระบบ SAP
 • การทำภาษี
 • ปิดบัญชีสิ้นเดือน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลจัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Knowledge in accounting and tax regulation
 • 3-5 years in experience of Accounts

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล