• Bachelor’s degree in Computer Science
 • At least 1 years’ experience in IT business
 • Hard working, ability to work under pressure

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Problem solving Skill
 • Excellent communication skill and interpersonal
 • Good Command in English communication skill

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 21ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า

23-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ , เคมี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านวิเคราะห์

23-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล