• merchandise
 • Retail
 • Brand

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในด้านการขายและการตลาด
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้า commodities
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and development strategic of Marketing
 • Planning product and create new product
 • Analyzing the market situation and trends

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3+ years of experience in marketing, marketing
 • Proven to be business person with analytical

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years working experience
 • Good command of Thai and English
 • Development opportunities

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Collect, analyze marketing data
 • Bachelor degree or Master degree in Marketing
 • More than 5 years experience in this position

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานการตลาดช่องทางการค้า
 • มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจค้าปลีก และช่องทางการค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายยอดขาย

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
 • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

27-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in database, reporting, BI.
 • Experience in Excel, database, analytics.
 • Proficient in MS Excel, Access and/or SQL.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age above 27 years, Thai nationality.
 • Ability to demonstrate clear understanding of mkt.
 • CreativeThinker but able to use structure approach

27-Oct-16

 

Applied
 • Develop the responsible India routes/markets
 • 3 years’ experience in marketing for FMCG business
 • Own / lead the responsible route strategic plan

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist in executing all advertising, PR
 • Minimum 3-5 years of experience in related field
 • Good interpersonal skills

27-Oct-16

 

Applied
 • Female , Thai National, 24-30 years old
 • BA. Degree / higher in Marketing or related fields
 • 1+ years of Marketing experience

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่วมวางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ตรวจสอบผลงานที่ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ
 • สำรวจการแข่งขันในตลาด และทำรายงานเสนอที่ประชุม

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์งานบริหารการตลาด การขาย ธุรกิจค้าปลีก
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the field of Online Advertising.
 • Able to create material both of still photo.
 • Manage and implement wide range of social media.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in digital marketing campaigns.
 • Creative writing skills, Digital measurement.
 • Knowledge on digital marketing terms.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสายกีฬาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสายกีฬา
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-5 year experiences in Sales and Marketing.
 • Tertiary education preferably marketing related.
 • Have own car and driver license.

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล