• Control System Engineer
  • PLC Program and C/C++ or Delphi
  • Computer Skill

18-Oct-16

 

Applied
  • ประสานงานกับด้านการขายในการประเมินค่าใช้จ่าย
  • มีประสบการณ์งานระบบไฟฟ้าในอาคารศูนย์การค้า
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล