• Female age 22-28 , Bachelor in accounting
 • 0-1 years experience in accounting
 • 16,000 -25,000THB + Benefits + Bonus

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุตั้งแต่ 18-30 ปี
 • ดูแลงานเอกสารด้านบัญชี
 • วุฒิปวช-ปวส.ขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิฯ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน Cost Accounting

22-Oct-16

 

Applied
 • Female age 22-28 , Bachelor in accounting
 • 0-5 years experience in accounting
 • 20,000 -30,000THB + Benefits + Bonus

22-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Accountant
 • Accounting
 • Accounting officer

22-Oct-16

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female age 22-28 , Bachelor in accounting
 • 0-1 years experience in accounting
 • 16,000 -25,000THB + Benefits + Bonus

22-Oct-16

 

Applied
 • Female age 23-32 , Bachelor in accounting
 • 0-3 years experience in accounting
 • 20,000 - 40,000THB + Benefits + Bonus

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

21-Oct-16

 

Applied
 • Graduated in Accounting
 • Good command of English both writing and speaking
 • Experiences in corporate tax and accounting 3years

21-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree's In Accounting.
 • Have experience 2 years up in Accountant
 • Good command of English

21-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • High Vocational - Bachelor's Degree
 • Experience (Yr) : 1 year or more
 • Age(Yr) : 22 or more

21-Oct-16

 

Applied
 • Female only, age 23-26 years old
 • Bachelor’s degree in Accountancy or Finance
 • At least 1-2 years’ experience in Accounting, AR

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน ได้ครบถ้วน
 • ออกใบกำกับภาษีและตรวจสอบความถูกต้อง
 • บันทึกใบสำคัญจ่าย และตรวจเอกสารที่ใช้ให้ครบถ้วน

21-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

21-Oct-16

 

Applied
 • Our company will offer Satisfaction
 • The Management will aim to attain the Goal
 • The Employee will Challenge to solve the Various

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ถึงปริญญาตรีสาขาบัญชี

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • Record credit note and expenses
 • Age between 21 - 25 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

21-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี-การเงิน / สต๊อคสินค้า
 • งานด้านการเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี -การเงิน เศรษฐศาสตร์

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ด้านบัญชีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิกากศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปใน สาขาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความขยันและพร้อมจะโตไปพร้อมกับบริษัท

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Age 28 years required or more
 • 2 years of experience required in Accounting Dept.
 • ปิดบัญชีสรรพากร รายเดือน รายปีได้

21-Oct-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, หรือสาขาบริหารงานจัดการ
 • สามารถทำบัญชีได้ หรือทำทางด้านตัวเลขทางบริหาร
 • มีความสามารถใช้ Adobe Photoshop

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Ability to communicate in English
 • Computer literacy

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้านบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Oct-16

 

Applied

Accounting Staff / Senior Accountant

Inter Pharma Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male / Female 25-40
 • 1 – 5 Years for Accounting Staff
 • Bachelor’s degree in Accountancy / Finance

21-Oct-16

 

Applied
 • Verify the suppliers invoices and related costs
 • Ongoing update and monitor the inventory movement
 • Prepare analytical report to review the inventory

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

พนักงานบัญชีอาวุโส

Health Up Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ชาย,หญิง / 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ตรวจสอบ ยอดขายเพื่อออกใบแจ้งหนี้

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting, GPA 3.0 up
 • Experience in Accounting firm
 • Good command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

21-Oct-16

 

Applied
 • Female/ Age: from 25 years old
 • Good command of English
 • Working Hours: 8:30 - 17:00 (Mon-Fri)

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Any gender/ Age: 30-39
 • Good command of English
 • Work hours: Mon-Fri (No OT)

20-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์งานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบภาษี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4mths, Med Ins, Prvd F, COLA, OT Pay, Meal
 • World Wild Listed Textile Manufacturing
 • Exp. in general Accounting over 5 yrs.

20-Oct-16

 

Applied
 • Bunus 4mths, Med Ins, OT Pay, Transp, Prvd Fund
 • Digital Optical High Technology Manufacturing
 • Exp. in General Accounting / Fresh is ok

20-Oct-16

 

Applied
 • - เพศ ญ/ช อายุไม่เกิน35ปี
 • - จบปริญญาสาขาการบัญชี
 • ติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

20-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สัญชาติไทย ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • General Accounting
 • Taxation
 • Financial Reporting

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office

20-Oct-16

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี
 • จัดทำแบบภาษี ภงด. 1, 3, 53, ภพ. 30
 • หากปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไปในโรงงาน
 • มีความรู้ในประมวลรัษฎากร

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี

20-Oct-16

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีและคลังสินค้า

20-Oct-16

 

Applied
 • 1 year experience for accountant
 • Admin experience
 • Able to speak English

20-Oct-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Ms Office
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล