• Negotiate with a buyer and plan a sales promotion
 • Explore and analyze market opportunity
 • Customer site visit for business opportunity

27 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female , At least 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Business, Economic
 • 7 years experienced in a Sea Sales business

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 27-40 ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • Sales for Heavy Industry
 • Over 3 Years experience in relevant working field
 • Overseas sales, trading, English skill

25-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนการขายสินค้าปกติในเคาน์เตอร์และร้านค้าในห้าง
 • วางแผน วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • มีทักษะด้านการบริหารทีมงานขายสำเร็จตามเป้าหมาย

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001, HALAL ,KOSHER.
 • Manage responsibility to achieve Oversea sales.

25-Oct-16

 

Applied
 • To explore different, new, innovative sales
 • Successfully & professionally deliver presentation
 • Reviews progress of sales roles throughout firm

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, aged 42-48 years old.
 • Over 7 years in sales management in the Automotive
 • Japanese (N2 above)

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์การขายและเป้าหมายของแผนก
 • ดำเนินการตามแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สรรหา นำเสนอ และพัฒนาช่องทางการขายของแผนก

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Minimum 5 years experiences for Sales Manager
 • 2 years for Sales Supervisor

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of BOI and FTZ is advantage.
 • Experience of sales
 • 3 – 5 years in Logistic or supply chain experience

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์การบริหารการจัดจำหน่ายรถยนต์ 5 ปี
 • บริหารยอดการจำหน่าย ให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า

12-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล