• มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานบริหารทรัพยากรมนษุย์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม B-Plus, Ms-Office ได้เป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • การฝึกอบรม : 5ส.ความปลอดภัยในการทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิตในแผนกต่าง ๆ ของแต่ละโรงงาน
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม
 • ISO GMP HACCP กฏหมายอาหารและเครื่องดื่ม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและบริหารการจัดการฐานข้อมูล
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในระบบ
 • การดึงข้อมูล เพื่อออก Report สนับสนุนผู้บริหารฝ่าย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • At least Bachelor’s degree in Finance
 • Having 4-6 years of work experience in Project Fin
 • Strong Analytical Thinking

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการคลังสินค้า
 • ผู้บริหาร
 • ยายนาวา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการจัดส่ง
 • ธุรกิจอาหาร
 • ผู้บริหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Section Manager

Kim Pai Ltd., Part.

ฉะเชิงเทรา

 • Recruitment , Benefits & Welfare
 • Experience at lease 5 years working experience
 • Able to communicate in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in B.A or Engineer
 • Minimum of 3 years experience in Strategy function
 • Preferably manufacturing orConsulting Service firm

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electronics, Electrical, Mechatronics.
 • Strong experience in IC manufacturing assembly.
 • Experience in process control / development.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีความละเอียดรอบคอบ,ซื่อสัตย์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • ความคิดสร้างสรรค์/ ทัศนคติเชิงบวก / มีภาวะผู้นำสูง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,ละเอียดรอบคอบ,ความซื่อสัตย์
 • มีการวางแผน,วิเคราะห์งานและบริหารงานที่ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for New Products Research & Develop.
 • Manage & develop R & D team.
 • Degree or higher in Food Sciences, Food Technology

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in supply chain management.
 • Experience as Business Analyst is desired.
 • Knowledge of the logistics services.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics.
 • Business control experience is an advantage.
 • Good communication in English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge of SQL and database structure
 • Excellent command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years+ of transportation leadership experience.
 • Experience leading a team with a Transport.
 • Managing a 3PL Managed Freight background

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิติศาสตร์
 • กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การตลาด
 • มีประสบการณ์ขยายตลาดประกันกลุ่ม 2 – 3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Warehouse and Inventory Control Background
 • Management Skills
 • Experience from Freight Forwarder would be plus.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Working experience in transportation and Logistic
 • Age around 35 - 40 years old.
 • Be able to work at Chachoengsao

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรีหรือโทรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HR or in any field
 • Minimum 4 years in HR experiences
 • Strong understanding of the HR practices

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับขบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
 • สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษ ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานในส่วนงานวิศวกรรม
 • ทำงานภายใต้ระบบ ISO 50001
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordination between customers and factories
 • Degree or higher in Corporate Governance, Auditing
 • Thai nationality, age between 30-40 years old

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีภาวะผู้นำ วิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว แก้ปัญหาได้ดี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Above 35 years old.
 • 5 years experience in Recruitment / Selection
 • Good knowledge in HR Processes

25-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการเงินทุกส่วน
 • การศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงินทุกส่วน

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to operate Autocad, 3D Max and Microsoft.
 • background is in architecture, interior design,
 • Minimum of 10 years design job experiences.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have 3-5 years’ experience in credit card
 • Create Promotion to achieve company sale target
 • Good communication both Thai and English

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายขาย
 • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีประสบการณ์ อสังหาริมทรัพย์ พิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลในส่วนการผลิตเครื่องประดับโดยใช้เทคนิคการชุบ
 • ควบคุมและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ควบคุมการทำงานของช่างในไลน์การชุบ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 35 years old up
 • degree in Engineering or related - equivalent
 • 10 years experiences in production

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Grasp daily profit and aim proper daily operation
 • Set up new systems
 • Work at Wellgrow I.E.

25-Oct-16

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Responsible for development of R&D section
 • Identify requirement for products from customers
 • Correspond to any troubles as responsible person

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Sales Planning or Retail Operations
 • Hard working, reliable and strong management.
 • Good command of English.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in call center business
 • Minimum 5 years working call center
 • experience in operation management

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้หลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท่างๆ
 • มีความรู้ขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานสื่อโฆษณา
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาเขียนเพื่อการโฆษณา

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing, Business Admin
 • 3 years experiences in marketing role
 • knowledge of a wide range of marketing techniques

24-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ในด้านการขายสื่อโฆษณา
 • บริหารทีมงาน ในการขายสื่อโฆษณา
 • วางแผนงานเพื่อขยายฐานลูกค้า

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานงบดุล รายงานกำไรขาดทุน
 • ตรวจสอบ แก้ไข ปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

24-Oct-16

 

Applied
 • NPL, Trouble Debt Restructure
 • Debt Management
 • Law, MIS, Computer

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Knowledge of motor and compressor hardware.

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล