• Qualified to degree level in a related subject.
 • 10 + years of supply chain experience
 • Strong command of written / spoken English.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการบริหารภายในหน้าร้าน
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในหน้าร้าน
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage overall maintenance function
 • Provide preventive maintenance plan
 • Prepare instruction, train and provide knowledge

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจค้าปลีก
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน

17-Oct-16

 

Applied
 • Strong Managerial & Leadership skill
 • High growth industry
 • Love for Animals well-being

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
 • การบริหารงานขาย การตลาด ยอดขาย
 • บริหารจัดการร้าน คุณภาพบริการและพนักงาน

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์บริหารยอดขาย/บริหารสาขา/หน้าร้าน
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการขาย/การตลาด

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-ตลาด-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจความงาม-โรงพยาบาล

17-Oct-16

 

Applied
 • 8 years experience in freight forwarding
 • 4 years in a managerial /supervisory level
 • Fluent in Thai and English

06-Oct-16

 

Applied
 • ธนาคาร, การตลาด
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

03-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล