• 4-5 years experience in area of quality
 • Coaching skill, dynamic and supervisory skill
 • Can work under pressure within timeline

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Food Science / Technology
 • Minimum 7 years’ experience in QA or QC
 • Hands-on experience in food industries is a plus

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Change in company policy.
 • Corrective/preventive actions following external
 • Employee-related policy and issues

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for product quality assurance
 • Degree in Engineering, Science
 • 10 years of managerial experience in QA

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai with Degree of Doctor of Veterinary Medicine
 • Experience in research / QA
 • Good command of English

27-Oct-16

 

Applied
 • Supporting and participating in Six Sigma.
 • Bachelor’s Degree of Engineering is preferred.
 • Exposure to manufacturing and/or quality manage.

27-Oct-16

 

Applied
 • Leading, managing and developing team
 • Agile and Test Automation experience
 • Good command of English communication

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • 10 years working experience in Quality Assurance.
 • Strong interest in reality investigation.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • Experience from escalator and elevator industry.
 • Can do work under pressure.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Assurance
 • Automotive, Medical or Electronics manufacturing
 • IPQA and OQA activities

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบการผลิต,ระบบการควบคุมคุณภาพ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนตามประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in QA of automotive manufacture
 • Supervisor & Advisor Skill
 • Good command of both spoken & written in English

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, aged 30 to 40 years old
 • degree or higher in insurance, finance
 • 5 years as Underwriter for Property Insurance

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in a QA management role
 • Male/female, aged 38-45 years old
 • Degree or higher in Science,Industrial Engineering

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years experiences of managing in-flight service
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command of English

25-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control, review and approve use of RM, semi FG, FG
 • Adhere to FSSC 22000 standard
 • Degree in science - Polymer and food knowledge

20-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตร์ขึ้นไป
 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมประจำที่บริษัท
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล