• 5 Days Work
 • Degree, 5-10 years experience in F&A
 • Good command of written and spoken English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารระบบบัญชีและการเงินในองค์กร
 • ดูแลงานบัญชีและการเงินของบริษัท
 • วางระบบงบประมาณของบริษัท

10-Dec-16

 

Applied
 • Finance or Accounting Officer Manager
 • knowledge of financial, costing, accounting
 • CPD or CPA

10-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 35-45
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 10-15 years working experience in Accounting

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing daily payment vouchers
 • Preparing accounts payable
 • Preparing SAP daily transaction entries

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ CASH FLOW
 • สรุปใบวางบิล ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการงานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

09-Dec-16

 

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

09-Dec-16

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • มีประสบกาณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 -3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้ Program express

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years of progressive accounting and financial
 • Strong interpersonal skills
 • degree in Accounting, Finance

09-Dec-16

 

Applied
 • 5-10 years experience with international companies
 • SAP is a must
 • Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • างแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี ตรวจสอบงบกำไรขาดทุน
 • ปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน

09-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิ
 • จัดทำกระดาษทำการ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชี , บัญชีการเงิ
 • 0 – 3 ปี ด้านบัญชี รายรับ (AR) ด้านบัญชีรายจ่าย
 • สามารถลงบันทึกบัญชีรายรับ และ รายจ่าย ได้

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 6 years of experience in accounting
 • Significant experience in a multinational company

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Accounting.
 • 7 - 10 years’ experience in Securities accounting
 • Supports budget and forecasting activities.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Great Career Path
 • Good Salary and Benefit

09-Dec-16

 

Applied
 • Experience in property development company
 • Strong in finance, some experience in accounting
 • Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • Developing financial and accounting management
 • Prefer working experience from Leasing or Banking
 • Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน/บริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานระดับจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years+ in accounting field
 • 5 years+ in accounting managerial level
 • Able to handle the large scales of data

09-Dec-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษ

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบัญชีกับธุรกิจการฝากขาย

09-Dec-16

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Accounting and finance
 • Good command in English.
 • Co-ordinate with Headquarter in Singapore

09-Dec-16

 

Applied
 • Master or Bachelor’s Degree in Accounting
 • 8+years experienced in managing overall accounting
 • Excellent English communication

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Finance and Accounting
 • Work in Laos
 • Advance in Excel

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุ 23 -28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน

08-Dec-16

 

Applied
 • •Bachelor's Degree in Finance and Account, prefer
 • •Minimum 5 years in Manufacturing Background.
 • •Good command of written and spoken English.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 40 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good command of English

08-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีของบริษัท ด้านรับ-จ่ายทั้งระบบ
 • ตรวจสอบเอกสารบัญชี, ภาษีซื้อขาย ภพ.30 ภ.ง.ด. 3,53
 • วางแผนและจัดทำ Cash Flow

08-Dec-16

 

Applied
 • 5+ years related experience in managing financial
 • Have in-depth knowledge of financial
 • CPA qualification preferred

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • อายุ 23 - 45 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 1 ปี
 • บัญชี สามารถใช้โปรแกรม express ได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Financial Report, Closing, Reporting, Team leader
 • Senior, Chief, Risk management, GAAP, IFRS, Cost
 • Analysis, Budget, Treasurer, Stock, Fixed Asset

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong opportunity for growth, quickly growing co.
 • Flat employee structure
 • Relaxed, easy going environment

08-Dec-16

 

Applied

ACCOUNTING AND FINANCE MANAGER

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Accounting or Finance
 • Experience in accounting
 • Good English skills

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of finance and accounting
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • three to five years of accounting experience.

08-Dec-16

 

Applied
 • Finance and Accounting
 • Master or Bachelor degree
 • Srinakarin, Bangkok

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปีเท่านั้น
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • จัดทำ จัดเก็บงานด้านการชำระหนี้

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for the preparation of Financial
 • Implementing International Financial Reporting
 • Reviewing, reconciling and analysing complex

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียน
 • มีประสบการณ์ทำงานกับสำนักงานบัญชี

08-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • บริหารงานด้านการเงินและการบัญชี การลงทุน ภาษี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารทีมงาน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล