• Cost accounting experience
 • Trading and retail business
 • Good English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost (Engineer) manager from Automotive parts MFG
 • Accounting from Rental construction equipments
 • Basic communication in English language is fine

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • Cost
 • Financial

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting, costing
 • cost accounting
 • account, finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create cost run and update std cost for material
 • Close work order by daily
 • Prepare document to support closing P/L

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • 6 years’ experience of cost accounting.
 • Good communication skills in English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Costing
 • Finance
 • Finance Analyst

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain and monitor bill of materials
 • Monitor inventory and cost accounting transactions
 • Conduct period closing activity under cost account

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accounting PT16102108

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai Nationality Female age 25 -36 years old.
 • experience 2 years in direct Costing
 • Costing duty

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp in Accounting, Costing, and Business control
 • Exp working in the Factory, Manufacturing business
 • Sound knowledge of Accounting standard

25-Oct-16

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Costing officer
 • Automotive manufacturing
 • Japanese company

25-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Ability of English communication skills
 • Ability of SAP application is a plus

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Experience in external audit preferred
 • Good command of English

25-Oct-16

 

Applied
 • Logistic, Business Administration, Finance
 • Procurment, Planning, Costing, Business Control
 • Good English skills, Work 5 days per week

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์จัดทำงบการเงินรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ด้านภาษี และบัญชีเป็นอย่างดี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged between 30 – 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Accounting or related
 • 5 year experiences in managerial level

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain and monitor bill of materials
 • Monitor inventory and cost accounting transactions
 • Conduct period closing activity

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน
 • เดินทางระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาได้

24-Oct-16

 

Applied
 • สวัสดิการ:กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ..

24-Oct-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้เร็ว มีทักษะในการเจรจา

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • Welcome fresh graduate in Accounting
 • Good excel with cost accounting knowledge

24-Oct-16

 

Applied
 • Cost Accounting Experience in real estate sector
 • Graduated from well known University
 • Strong cost accounting experience

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนงบประมาณ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • Male or female, aged 40 - 49 years old
 • Prepare financial reports for management meetings

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน Cost Accounting

22-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of experience in Costing, GL, Inventory
 • Budgeting, Finance in Manufacturing Business is +
 • Hold CPD license will be preferred

22-Oct-16

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบรายการสินค้าและการตรวจนับสินค้าที่เข้าจริง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-28 ปี จบบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อยสองปี
 • เคยทำงานบัญชีต้นทุนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • คำนวณต้นทุนการผลิตการปันส่วนค่าใช้จ่าย
 • วางแผน จัดทำ ตรวจเช็ค บันทึกบัญชีวัตถุดิบต่างๆของโ
 • จัดทำรายงานและเคลมภาษีสรรพสามิตส่งหน่วยงานราชการ

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, 30 years old and above
 • Bachelor Degree major in Accounting
 • Good command of English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Broad knowledge of accounting principles

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or higher degree in Accounting field.
 • Strong analytical costing, monthly closing finance
 • Ability to work well under pressure.

21-Oct-16

 

Applied
 • Costing Accountant
 • Calculated cost of daily waste
 • Prepare daily waste report and analysis.

21-Oct-16

 

Applied

Cost Accounting Officer

Akeuthai Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

20-Oct-16

 

Applied
 • 5-10 years experiences in supervising accounting
 • Thai Nationality, aged between 35-45 years old
 • Accounting license is required

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล