• Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์
 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related filed.
 • 1-2 years of experience in Marketing Research
 • Have analytical skills, good interpersonal skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • 3 years working experience in business analysis
 • Knowledge in AS400, finance or accounting

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Myanmese national
 • Fluency in Burmese and English
 • Keeping track of local competitors’ activities

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in market research at least 2 years
 • Male or Female age 25-35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Marketing , Economics

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree
 • More than 2 years experience in data analyzing job
 • Good command of spoken and written English

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีสถิติ
 • มีทักษะทางด้านการคำนวณ คิดแบบตรรกะ
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาสถิติประยุกต์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยการตลาด 3-5 ปี
 • ความรู้ทางสถิติเบื้องต้นและ/หรือสถิติขั้นสูง

06-Dec-16

 

Applied
 • Good salary and benefits
 • Development opportunities
 • Stable company

06-Dec-16

 

Applied
 • Marketing Campaign Analyst
 • Understanding Customer Experience, Online Behavior
 • Exp in Online Customer Engagement is preferred

05-Dec-16

 

Applied
 • At least 2++ years of experience
 • Bachelor’s Degree in IT or related field
 • Skilled at managing multiple priorities.

05-Dec-16

 

Applied
 • Portfolio Management
 • MIS
 • Data Analyst

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล