• Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Occupation Health and Safety
 • MEP site or building management
 • facility management.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage of safety and environmental standard
 • Occupational Health and Safety
 • 2 - 3 years working experience in Safety

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Occupation Health and Safety
 • Minimum 4 years’ experience in Safety field
 • Knowledge of safety / Industrial law

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต , มีความกระตือรือร้น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-55 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัยงานก่อสร้าง3ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Safety Officer

Wearnes Automotive

วังทองหลาง

 • Occupational Health and Safety Degree
 • National Construction Safety Officer Certificate
 • Minimum 5 year Health and Safety field experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำมาตรการและควบคุมความปลอดภัย
 • มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ) อย่างน้อย 2
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age 25 years or over.
 • Knowledge in ISO9001, ISO14001, GMP, OHSAS 18001
 • Good command in English both written and spoken

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Safety
 • 5+ years of experience in safety field
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำแผนประกอบความปลอดภัยโรงงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ระดับหนึ่ง)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

จป.วิชาชีพ

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รวบรวมและสรุปสาระสำคัญทางกฎหมาย ด้านความปลอดภัย
 • จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอดคล้องของกฎหมาย
 • ตรวจสอบละตรวจติดตามทะเบียนงานเสี่ยงทั้งหมด

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • จป.วิชาชีพ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภายในอาคาร

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ยินดีรับนศ.จบใหม่

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • Male
 • Age 22 -25 years. (New Graduate is welcome)
 • Good command of English (TOEIC score 500)

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experience in occupational health and safety
 • Developing the safety and environmental management

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 23-30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Environmental Science
 • Experience 1-5 years of work experience in safety

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • จบด้าน จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรม 5 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female : age at 28 years up.
 • degree or higher in Occupational Health and Safety
 • Minimum 3-5 years of experience

27-Oct-16

 

Applied
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 2 - 3 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • Manages all costs relating to project
 • understand and adhere to Work for all aspects
 • involved project from the start, estimate, cost

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Occupational Health & Safety.
 • 3 years of Professional Safety.
 • Good command in English and computer literacy.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านหลักสูตรการอบรมในระดับจป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in implementation of ISO 14001 & OHSAS
 • 1+ years of experience in developing
 • maintain EH&S management system

27-Oct-16

 

Applied
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผล
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp over 2 years in the position of Safety
 • Degree of Occupational Health & Safety
 • Knowledge of ISO9001, ISO14001, GMP, OHSAS 18001

26-Oct-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

26-Oct-16

 

Applied

Safety Officer

Thai Koito Co., Ltd.

ปราจีนบุรี

 • Bachelor Degree in Occupational Health Safety
 • Must Knowledge of Safety &Environment System
 • Have Knowledge CCCF/ SPI Activity

26-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

26-Oct-16

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

26-Oct-16

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

26-Oct-16

 

Applied
 • Control and take care all process of Safety job
 • 22 years above, Welcomes new graduates
 • knowledge of ISO9001 & ISO 14000

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอานามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จป.วิชาชีพจะพิจารณา
 • มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001 , TS

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน อาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี งานด้านความปลอดภัย, ฝึกอบรม

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล