• 5 Days Work
 • Degree, 5-10 years experience in F&A
 • Good command of written and spoken English.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารระบบบัญชีและการเงินในองค์กร
 • ดูแลงานบัญชีและการเงินของบริษัท
 • วางระบบงบประมาณของบริษัท

10-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 8 years experience in accounting and finance
 • Good knowledge in accounting and tax

10-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Accounting Manager
 • Finance & Accounting Manager
 • Internal Audit Manager

10-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

10-Dec-16

 

Applied
 • Finance or Accounting Officer Manager
 • knowledge of financial, costing, accounting
 • CPD or CPA

10-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

09-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience of Finance from Real Estate
 • Reviewing bank reconciliations
 • Managing and coordinating finance operations

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting, business, economics
 • At least 3 years experience in related functions
 • Knowledge in financial instruments will be a plus

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 35-45
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 10-15 years working experience in Accounting

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work at highly stable Japanese
 • to being in high responsibility position and gain
 • to work in multinational environment and gain

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

09-Dec-16

 

Applied
 • Preparing daily payment vouchers
 • Preparing accounts payable
 • Preparing SAP daily transaction entries

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years exp in Finance/Accounting/Costing
 • Knowledge in Inventory/Costing/Budgeting report
 • Excellent in English, CPD license

09-Dec-16

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำ CASH FLOW
 • สรุปใบวางบิล ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 5-7 years of corporate finance, investment
 • Familiar with business valuation and financial

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide financial services to group companies
 • Experience in treasury and financial products
 • Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการงานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCE & ACCOUNTING SUPERVISOR

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or female, at least 30 years old
 • 8 years of experience in manufacturing environment
 • Thai national

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

09-Dec-16

 

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

09-Dec-16

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • 5 years of accounting and controlling
 • Experiencing in auditing and manufacturing
 • Good communication and negotiation skill

09-Dec-16

 

Applied
 • Manage all accounting operations including Billing
 • Manage company cash flow and liaise with HQ on tre
 • Coordinate and direct the preparation of the budge

09-Dec-16

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • 5 years’ experiences in financial planning
 • Provide and analyze accurate business

09-Dec-16

 

Applied
 • experience in supporting a payroll, accounting
 • 3 years of experience
 • High school diploma required.

09-Dec-16

 

Applied
 • ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีพื้นความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงาน

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance/Accounting.
 • 3-5 years working experiences in the field.
 • Knowledge in SAP (R3) is a must.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

09-Dec-16

 

Applied
 • IT, Computer Science, MIS.
 • Experience in Finance Business processes.
 • Strong Oracle eBusiness Suite, Finance Modules.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year experience in Oracle Finance
 • experience in Finance System
 • Knowledge in Oracle

09-Dec-16

 

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

09-Dec-16

 

Applied
 • Accounting and audit costs
 • Check out the themes of the document.
 • Budgeting, financial statements

09-Dec-16

 

Applied
 • degree or higher in a major of Accounting
 • Working experience in a financial role
 • Experience in accounting, finance

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Finance
 • At least 2-5 year working experience as Finance
 • Thai nationalities, Female , age 25 - 30 years old

09-Dec-16

 

Applied
 • To direct the development and implementation
 • To be responsible for the preparation
 • Responsible for the preparation of projection

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Manager
 • Thailand
 • Accounting

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบกาณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 -3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้ Program express

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • สื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
 • สื่อสารมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมองค์กร

09-Dec-16

 

Applied
 • 7 years of progressive accounting and financial
 • Strong interpersonal skills
 • degree in Accounting, Finance

09-Dec-16

 

Applied
 • Must speak & read/write Thai and English
 • Min 3 years of bookkeeping & finance experience
 • Thai citizenship

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Accounting with costing
 • Experience in cost accounting management.
 • Ability to lead, motivate and support team.

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting.
 • Experience in Finance or Accounting.
 • Good analytical and resulted oriented.

09-Dec-16

 

Applied
 • 5-10 years experience with international companies
 • SAP is a must
 • Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์3ปี
 • Cashflow

09-Dec-16

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี/โท สาขาการบัญชี, การเงิน
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน 10 ปี

09-Dec-16

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • างแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี ตรวจสอบงบกำไรขาดทุน
 • ปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน

09-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล