• Cooperate with Project Management
 • Be a representative person from company
 • Following and tightening supplier PPAP

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

25-Jul-17

 

Applied
 • Good in Auto Cad or Solid work.
 • Knowledge for TPS or LEAN.
 • Have experience in Automotive manufacturing.

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้งาน word
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา

23-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับลูกค้าได้
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

23-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล