Sales Staff

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Trading business knowledge is preferable
 • Able to work pressure and time constraint
 • Excellence computer literacy

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in accounting, finance or related
 • 1-2 years of working experiences in related field
 • Analytical skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master or Bachelor Degree in Accounting
 • Minimum 5 years of experiences in Account Payable
 • Good command of spoken and written English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีเอกบัญชี เพศชาย / หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor Degree in Cost Accounting/Finan
 • Minimum 3 years of experiences
 • Good command of spoken and written English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาดออฟฟิต
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักแถวจังหวัดปทุมธานี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปวส ปริญาตรี สาขาการโยธา สาขาโยธา
 • ประสบการณ์เป็นโฟร์แมนอย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.ปวส.ไฟฟ้า อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีไหวพริบดี
 • ช่างไฟฟ้า ประปา สนาม เป็นงานติดตั้งและซ่อมบำรุง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด เช่น สว่างไฟฟ้า ปั๊ม
 • เพศ ชายอายุ 18ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องมืออย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้
 • เป็นล่ามช่วยสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนจีน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.ปวส.ปริญญาตรี เอกบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถด้านงาน บัญชี
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาบุคคลากร
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • คิดเงินเดือนพนักงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draftsman

ZHUTAI GROUP CO., LTD.

ลำลูกกา

 • เขียนแบบโครงสร้าง โรงงาน โกดัง
 • ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในทำแหน่งบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales

ZHUTAI GROUP CO., LTD.

ลำลูกกา

 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาติขับขี่
 • เสนอขายสินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มยอดขาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส ปริญญาตรี สาขาการโยธา ก่อสร้าง
 • ส่องกล้องไลท์ กล้องระดับ เพื่อให้ระยะการปักหมุด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายประจำร้านตามนโยบายบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Engineer
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานเขต คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,Logistic Management
 • มีประสบการณ์ หรือความรู้ทางด้านระบบงานคลังสินค้า
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT

JAC AYUTTHAYA

คลองหลวง

 • system
 • administrator
 • windows server

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MARKETING COMMUNICATION MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or female, aged not over 40 years old.
 • At least 7 years’ experience in marketing
 • Experience in the FMCG, food

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 5-8 years working experience in purchasing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma’s or Bachelor’s Degree in related field
 • Female, age 20 - 30 years old
 • Thai Nationality

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma’s or Bachelor’s Degree in related field
 • Minimum 2-3 years relevant experiences
 • Steel business background would be advantage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma’s or Bachelor’s Degree in related field
 • Female, age 20 - 30 years old
 • Experience in administration field for 2-3 years

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience minimum 5 years in safety field.
 • Ability to use computer office( MS Office )
 • Good Human relation and good personality.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 2-3 years working experience in Enterprise Desktop
 • Experience installing, troubleshooting operating

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Age over 33 years old
 • Bachelor of Engineering field
 • manage and control in Production processes

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • Check into ECR and Suppliers DWG
 • Take the jobs, as requirement of upper position

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6 years experience or more in Manufacturing
 • Preparation or Setting Condition for Safety
 • New model preparing, Mold, JIG, Die , Tool

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman / โฟร์แมน

Pichitporn Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze claim,complaint in process, finished good
 • 8 years in production line, ceramic, glass
 • Industrial engineer, good english

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
 • เพศ ชาย - หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย /อายุ 27-35 ปี
 • เป็นคนสัญชาติไทย , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานภูมิทัศน์/งานเพาะชำ/งานปลูก
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา พืชสวน/เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานภายในคลับเฮาส์
 • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
 • บริหารการโรงแรม 4 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหน้าเขียง,ช่วยงานกุ๊กครัวรวม,สามารถทำอาหารง่ายฯ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำอาหารในครัวรวม
 • ประสบการณ์ทางด้านการทำอาหารครัวร้อนอย่างน้อย2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค (ประปา)
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล