• Prepare withholding tax certificate to suppliers.
 • 1 year in accounting experiences
 • Degree in Accounting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขายต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในการวางแผน บริหาร และผลักดันยอดขาย
 • ดูแลรักษาและพัฒนากลุ่มตัวแทน
 • ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงานสาขาในทุกๆด้าน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามการดำเนินงานในแต่ละแผนก
 • วางแผนบริหารความเสี่ยงในเงินลงทุน
 • ควบคุมดูแล เงินจัดสรรลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Linux/Unix ใช้ Commmand
 • วางแผน Infrastructure ให้รองรับการขยายตัวในอนาคต
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Cloud Provider

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A degree in marketing
 • Advanced English for both writing and speaking.
 • Work background in Digital Agency or Brand Market

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์, การตลาด, บริหารธุร
 • มีทัศนคติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ไม่ติดเรื่องการเดินทาง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี. สาขาโยธา
 • ไม่ติดเรื่องการเดินทาง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 0 - 15 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
 • มีความสามารถในการวางแผน ตัดสินใจ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 15 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ อย่างน้อย 10 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years+ exp in E-commerce strategy development
 • Strong Exp in E-commerce business models
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่
 • ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้อง
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานใหญ่
 • รวบรวมเวลาทำงานคนงาน ขาด ลา มาสาย ส่งสำนักงานใหญ่
 • ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมการใช้วัสดุ
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

LVD (Thailand) Ltd.

บางบัวทอง

 • Thai nationality, Degree in Engineering
 • Experience in Industrial Sales
 • Proficiency in English both written and spoken

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Service Engineer

LVD (Thailand) Ltd.

บางบัวทอง

 • Thai nationality, Male, Age over 25
 • Diploma or higher in Mechanical, Electrics, CNC
 • Repair and maintenance of heavy machines

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ Shop Drawing, Fabrication Drawing
 • เขียนแบบงานสถาปัตย์
 • ปวช. ขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม หรือก่อสร้าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์/แก้ไขและจัดเก็บเอกสารเสนอราคา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

โฟร์แมน

P.K.Aluminum Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • คิดปริมาณวัสดุและตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาหน้างาน
 • ปวส. หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
 • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงาน
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
 • เคยผ่านงานประมาณราคาโครงการขนาดใหญ่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถวางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหาร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างเชื่อม

P.K.Aluminum Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • สามารถเชื่อมงานเหล็กและงานอื่นๆได้
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ในการเชื่อมเหล็กไม่น้อยกว่า 1 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักในงานบริการ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สัตวบาล สัตวแพทย์ ประมง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย 1-3 ปี
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ในโรงงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายขาย
 • จัดทำเเผนการขาย วางเเผนการปฎิบัติงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เขียนเเบบ 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน ตรวจสอบ งานฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมดูแล และพิจารณาการอนุมัติ
 • ทำหน้าที่อบรมให้ความรู้ ทักษะเทคนิคต่างๆ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำการติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ซ่อมเเละบำรุงรักาาระบบประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ประสานงานการติดตั้งประตูจนเเล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่ฝ่ายผลิต งานการผลิต เย็บผ้าใบ
 • เพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เข้าโรงพยาบาล
 • เช่นเข็มฉีดยา NIPRO,ผ้าก๊อต,ถุงมือตรวจโรค ฯลฯ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (ในบางครั้ง)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Representative (ภาคอีสานตอนบน)

Orex Trading Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ แบบคอมพิวเตอร์รับส่งภาพ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่ม แผนก Neoplast
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล