• Understanding of media planning and buying
  • Review/Analyze/Campaign Effectiveness
  • able to develop media plan for appropriated

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ
  • สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานวางแผนกลยุทธ์และงานวิเคราะห์

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล