• Thai Nationality
 • Age 22-28 years old
 • Bachelor's degree or Master degree in Finance

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Wealth Management experience
 • Degree in BBA, Banking and Finance
 • Strong knowledge of SEC’s regulations

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

22-Mar-17

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To do credit analyst
 • To promote all banking business to customers
 • To maintain and develop relationship customers

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล