• Wealth Management experience
 • Degree in BBA, Banking and Finance
 • Strong knowledge of SEC’s regulations

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To do credit analyst
 • To promote all banking business to customers
 • To maintain and develop relationship customers

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

17-Jan-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล