• Male/Female
 • Bachelor's Degree
 • Computer software skill

17-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To ensure software package meet BSS’s requirement
 • Maintain software quality to meet requirement
 • Focuses on actual testing by executing software

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3-years experience in Software Testing of Web App
 • Good knowledge of SDLC, Programming Skill

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age between 25-45 years old
 • Bachelor Degree (or higher) in any fields
 • 3 years (or more) experience in quality position.

15-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบการปฏิบัติงานเป็นทีม
 • วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงการทำงาน

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in any field
 • 3 - 5 years experience in Quality System
 • Good command of English

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only ,25-35 yr.
 • Testing business requirement coverage within time
 • Develop Test Case and Test scripts.

15-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL สามารถใช้งาน Query
 • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

14-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขา Food Science / Food Technology
 • มีประสบการณ์และทักษะด้าน Sensory Skills
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ QC

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enforce data quality policies and processes
 • Monitor data quality index and dashboard
 • Report overall enterprise data quality performance

14-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ 1-3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และเดินทางต่างจังหวัดได้

13-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล