Quality Control Officer

Seemontol Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุของงานที่ผิดพลาดและหาทางวิเคราะห์
 • ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ สอนเทคนิควิธีการทำงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • 2~3 years of working experience in Laboratory
 • Garment manufacturing
 • To collaborate with relevant functions.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี ด้านการพยาบาล
 • มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้แก่ทีมงาน

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science.
 • 2 years’ experience in Quality System, Auditor.
 • Knowledge in ISO 9001,GMP, HACCP, FSSC 22000.

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor in any fields. Master degree is a plus
 • 2 years experience in Knowledge Management
 • Having knowledge in Motion Graphic Designer

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

19-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Conduct compliance & risk assessments
 • Assist internal clients to evaluate compliance
 • Willing to learn and apply new standards

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล